Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

NÉPSZÁMLÁLÁS 2021


A KOINONIA n.f. jótékonysági alap 2003-tól működik Királyhelmecen, amely szervezet tevékenységének nagy része a Királyhelmeci Református Egyházközséghez kötődik, s lehetőségei szerint támogatja annak értékteremtő, hiterősítő és diakóniai szolgálatát. Ugyanakkor szinte minden évben vannak olyan feladatok, tevékenységek, amelyekkel átlépjük városunk, vagy szűkebb régiónk határait, s távolabb eső rászorulókat, vagy amint arra az elmúlt évben is volt példa, az egész Kárpát-medencében futó programot tudtunk támogatni. Nyilvánvaló, hogy mindez azért történhet meg évről-évre, mert vannak kedves támogatók, akik adójuk felajánlható százalékait a KOINONIA n.f. javára utalják. Szervezetünk legnagyobb bevételi forrását a felajánlott adószázalékok teszik ki, ezért is vagyunk hálásak azoknak, akik fontosnak tartják mindazt, amit a KOINONIA képvisel, illetve jótékonysági alapunkon keresztül támogatnak nemes célokat, szükségben lévőket, különböző értékes programokat. Az elmúlt éven bevételünknek mindössze 1,5% részét fordítottuk működési költségre, vagyis a befolyt támogatások, felajánlások, vagy céladományok közel teljes egészét mások megsegítésére, támogatására fordíthattuk. Istennek legyen hála! 
 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon lenni gyülekezetünknek az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét „változtassák” adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók, jogi személyek a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat.
A felajánláshoz szükséges nyomtatvány innen letölthető, de bővebb felvilágosítást a lelkészi hivatalban is tudunk adni. A felajánláshoz szükséges adatok a következők:
Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 13, 077 01 Kráľovský Chlmec
 

Április 9. - Virágvasárnap
10:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

Április 10. - Bűnbánati istentisztelet
 18:00 - Királyhelmec

Április 11. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 12.. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 13. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 14. - Nagypéntek
9:30 - Pólyán
10:30 - Királyhelmec
15:00 - Királyhelmec

Április 15. - Bűnbánati istentisztelet
18:00 - Királyhelmec

Április 16. - Húsvét I. napja
9:00 - Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 - Királyhelmec, úrvacsoraosztással
13:45 - Szolnocska (legátus szolgál)
15:00 - Királyhelmec (legátus szolgál)

Április 17. - Húsvét II. napja
10:30 - Királyhelmec (legátus szolgál)
11:30 - Pólyán (legátus szolgál)
15:00 - Királyhelmec

A betegek és idősek részére háznál, vagy a kórházban is kiszolgáljuk az úrvacsorát (nagypénteken 11:30-tól). Az úrvacsorával élni kívánók igényüket jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
Húsvét ünnepén Vásárhelyi Bálint Márk, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának V. évfolyamos teológiai hallgatója szolgál gyülekezeteinkben. A gyülekezet hordozza őt és szolgálatát imádságaiban.

Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke és Fekete Vince főgondnok körlevélben fordult a gyülekezetekhez a közelgő választásokkal kapcsolatban.
 
„Március 5-én a szavazóurnák elé járulhatunk, hogy leadjuk szavazatunkat és újabb négy esztendőre összeálljon országunkban a 150-tagú parlament, amely dönt, törvényeket alkot, felelősséget hordoz. A legfontosabb mindezek mellett az, hogy az ország állampolgárainak megfelelő és biztonságos életkörülményeket teremtsen. 
 
Hisszük, hogy a biztonságos és megfelelő életkörülmények akkor alakulnak ki, ha tiszteletben vannak tartva azok a jogok az értékek, amelyek meghatározói egy nép, egy nemzet önazonosságának, boldogulásának és életének. Ha meg van a szabadság, ha fontos a közösség megtartó ereje, ha fontos a nyelv, a kultúra, az oktatásügy és élhető a társadalom. Ekkor tud lojális lenni az egyik ember a másikhoz, egyik nép a másikkal szemben, mert nem kell aggódnia és féltenie azt, ami drága számára. Hanem megkülönböztetés nélkül, méltó módon tudja megélni a mindennapokat.
 
Épp ezért 2016. március 5-én, a választások napján közömbösség, felelőtlenség, vagy kényelem miatt ne adjuk át a mi döntési és számonkérési lehetőségünket másoknak az elkövetkező négy évre vonatkozóan. Hanem járjunk el teljes keresztyéni felelősséggel. Menjünk el és adjuk le szavazatunkat arra a pártra és jelöltekre, akikről tudjuk, hogy a fent említettek számukra fontosak. Sőt, a jelöltek sorában ott vannak azok a hittestvéreink, akik maguk is Istenbe vetett hittel, személyes, keresztyén hitbeli meggyőződéssel munkálkodnak szűkebb és tágabb környezetükben azokért az értékekért, amelyek a megmaradást és az életet jelentik” – áll a körlevélben.
 
Fazekas László - püspök; Fekete Vince - főgondnok  

Mózes története, Isten választott népének Egyiptomból való kivonulásának eseményei a hitoktatásra járó, gyülekezethez kötődő gyermekek előtt olyannyira ismert, hogy a témával foglalkozó hitoktatónak, lelkipásztornak néha már fejtörést okoz, hogy miként dolgozza fel a gyerekekkel a Bibliának ezt a jól ismert részét. Ismert a Mózes második könyvében olvasható eseménysor – sokszor már a legkisebbek előtt is –, azonban mindig van új mondanivalója, olyan része, részlete, amire rá lehet csodálkozni, s amiben Isten nagyságát és ugyanakkor övéi iránti szeretetét lehet szemlélni. Így volt ez a Zempléni Református Egyházmegye azon gyülekezeteiben is, amelyek bekapcsolódtak az idei bibliaismereti vetélkedőbe és ahonnan gyermekek indultak el 2015. március 7-én Királyhelmecre, hogy részt vegyenek az egyházmegyei bibliaismereti vetélkedőn, amelynek a témája Mózes élete, ill. a választott nép Egyiptomból való szabadulása és pusztai vándorlása volt. A vetélkedő szombaton délelőtt kezdődött, amikor a „versenyző” csapatok és kísérőik köszöntése után Molnár István, királyhelmeci lelkipásztor a 2Móz 19, 3-6 alapján tekintett vissza a gyerekekkel mindarra a csodára, amit az Isten vitt véghez a nép életében, s amire utalva mondhatta az Úr, hogy sasszárnyon hordozta az övéit. Az áhitatot követően a feladatlapokat már külön korcsoportokban oldották meg a vetélkedő csapatok, amely feladatlapokon elért pontszámok alapján alakult ki a vetélkedő tényleges sorrendje. A feladatlapok javítása során is nyilvánvalóvá vált, hogy a mózesi történetek valóban ismertek, ill. hogy idén is nagyon jól felkészült csapatok érkeztek, de ugyanakkor akadtak fogós kérdések is, amelyek bizony gondolkodásra késztették a csapatokat. Már néhány éve a bibliaismereti vetélkedő játékkal is egybekötődik, amely játék során ugyancsak a megtanult történeteken van a hangsúly. Idén sem volt ez másként, s az ismeretfelmérésre szolgáló feladatlapok kitöltését követően a korcsoportok ismét együtt voltak, s immár a különböző helyről érkező csapatok megkeverve, négy csoportba osztva társasjátékot játszhattak, amelyet Molnár Éva lelkésznő készített a gyerekek nagy örömére. A társasjáték óriási tábláján akkor haladhattak előre a csapatok mezőről mezőre, ha válaszoltak a témához kötődő kérdésekre, vagy éppen egy rendkívüli feladatot oldottak meg. Mire a játékban minden csapat célba ért az emléklapok is elkészültek, amit az ajándéktárgyakkal együtt minden csoport átvehetett.
A királyhelmeci gyülekezetből két kategóriában vetélkedtek a gyerekek. A középső csoportban: Kondás Nikolasz, Liska Nikolasz és Nagy Balázs; a legnagyobbak között: Dócs Denisz és Tancsák Ferenc. Felkészültségüket az is bizonyítja, hogy mindkét kategóriában másokkal együtt első helyezettek voltak.
A bibliaismereti vetélkedő egyetlen nap alatt végbemegy, legalábbis annak látható, mindenki által szemlélhető, dokumentálható része. Azonban a vetélkedőre készülés sokkal tovább, olykor hetekig tart, és bár vitathatatlan, hogy a végeredmény fontos, vagyis hogy mit tanultak meg, mennyi ismerettel gazdagodtak a gyerekek, de fontos és lényeges a felkészülés folyamata. Fontosak a saját gyülekezeten belüli találkozások, kikérdezések, együttlétek, beszélgetések, amelyek által is tudatosul, megerősödik minden vetélkedőre készülő gyermekben és ifjúban, hogy valóban sasszárnyon hordozta az Úr az övéit, s jó reménységgel vagyunk afelől, hogy ezek a gyerekek is meglátják – akár a saját életük kapcsán is –, hogy ezt teszi Ő mind a mai napig.
A vetélkedőn készült képek a Képtárban megtekinthetők.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2015. február 28-án tartott ülésén, az alább olvasható hatáozat értelmében, gyűjtést hirdetett a Kárpátalján élő református testvéreink megsegítésére.
„A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata – átérezve az Ukrajnában zajló háborúnak az ott élő testvéreinkre gyakorolt közvetlen és közvetett hatását – teljes együttérzéséről biztosítja a Kárpátalján élő református testvéreinket. Hisszük, hogy Isten nem hagyja magára az ő népét a nehéz időkben sem, és megszabadítja mindazokat, akik segítségül hívják az Ő nevét a nyomorúság idején.
Egyházunk – lehetőségeihez mérten – testvéri segítséget kíván nyújtani a nehéz körülmények között élő kárpátaljai református testvéreinknek, hiszen Isten igéje arra indít minket, hogy „tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben” (Gal 6,10).
Ezért a Zsinat azonnali gyűjtést hirdet Egyházunkban a kárpátaljai testvéreink megsegítésére. A tartós élelmiszer vásárlására szánt pénzadomány gyűjtés megszervezésével, és 2015. április 15-ig történő lebonyolításával a Zsinat megbízza Egyházunk Diakóniai Központját.”
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja - a Zsinat határozata értelmében - hozzákezdett az adománygyűjtéshez, s bár a gyűjtés április 15-ig tart, de az átutalásokat folyamatosan várják, hogy a szárazélelmiszerből és gyógyszerekből álló segélytszállítmányokat folyamatosan tudják küldeni Kárpátaljára. Az adományokat a március 15. és 22-ei istentiszteletek keretében perselyben gyűjtjük, de a személyes felajánlások a lelkészi hivatalba is behozhatók. Az összegyűlt adományokat az Esperesi Hivatalon keresztül a Diakóniai Központ számlájára utaljuk, ahonnan a Kárpátalján élő hittestvérek megsegítésére induló szállítmányokat bonyolítják majd.

Dátum: 2015. március 1., Bibliavasárnap

Igehirdető: Molnár István

Textus: Zsolt 119,105

{mp3}2015-03-01_MI_Zsolt119_105_Vdu{/mp3}

A heti rendszerességgel megvalósuló konfirmációs előkészítő alkalmakon túl minden évben igyekszünk 1-2 rendkívüli alkalmat szervezni a hitvallásra készülő gyerekeknek, fiataloknak. Így volt ez 2015. február 27-én is, amikor a tavaszi szünidőnek köszönhetően már délelőtt megkezdhettük rendkívüli alkalmunkat. A délelőtt folyamán közös játékokkal próbáltuk segíteni az összehangolódást és az egymásra figyelést, majd a közös ebéd után az alkalom tényleges témájával kezdtünk foglalkozni, mégpedig a Szentírással. A téma apropóját nem csak az adta, hogy a konfirmandusok a felkészítő alkalmak folyamatában éppen a bibliai könyveket tanulják, hanem az is, hogy március első vasárnapját Bibliavasárnapnak nevezzük és ennek kapcsán fontosnak tartottuk a fiatalok figyelmét is a Bibliára irányítani. A rendkívüli konfirmandusalkalmon készült felvételek a Képtárban megtekinthetőek.