Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5

A királyhelmeci református gyülekezetben 2003-ban lett megalapítva a KOINONIA jótékonysági alap, ami az egyházközség szolgálatát, a gyülekezeten belüli munkálatokat hívatott segíteni, támogatni. Ez az alap az állami törvények által kínált lehetőségből, a felajánlható adószázalékokból tud működni és tudja egyházközségünk értékteremtő szolgálatát támogatni. Az elmúlt években sok mindenhez hozzájárult a KOINONIA, számos alkalom megvalósulását segítette anyagilag és a gyülekezet lelki építkezésén túl a fizikai építkezés előrehaladását is segítette. 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon gyülekezetünknek és immár az Édenkert Bölcsődének és Óvodának lenni, az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét „változtassák” adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat. A munkavállalók a munkáltató által kiállított igazolásnak és az INNEN letölthető nyilatkozatnak az adóhivatalban történő leadásával tudják az adószázalékaikat felajánlani. 
Adóbevallást késztítők számára a felajánláshoz szükséges adatok a következők:

Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA n.f.
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 320/13, 077 01 Kráľovský Chlmec

Köszönjük mindazoknak, akik akár az elmúlt években, akár e mostani adóelszámolásuk során a KOINONIA jótékonysági alap által értékteremtő szolgálatunkat támogatták és támogatják. 

Isten eljövendő országa tökéletes, ahogyan az Ő láthatatlan egyháza is, azonban a látható, földi egyháza hordoz magán sebeket, sérüléseket, olykor még töréseket is, és bizony e látható egyház épületei, templomai is megrongálódnak, fényüket vesztik, és hol kisebb, hol nagyobb felújításra, karbantartásra szorulnak. Ezt éljük folyamatosan a királyhelmeci református gyülekezetben is, hiszen őseink hagyatékával igyekszünk jól sáfárkodni és lehetőségeinkhez mérten, valamint támogatóinknak köszönhetően azokat igyekszünk javítani, felújítani. Így van ez templomunkkal is, amely egyházmegyénk egyik legnagyobb temploma. A templomba járó híveknek egyre inkább feltűnhetett, hogy a tetőzet felújításra szorul. A bádoglemezek rozsdásodni kezdtek, a másfél évtizedes festék több helyen lepattogott és ennél nagyobb gondot jelentett, hogy a templomunk néhány helyen be is ázott, ami ugyancsak a tető rossz állapotából adódott.

Szükséges volt a javítás, a festés mind a templomhajó tetőzetén, mind pedig a tornyon. A toronytető esetében már korábban felmerült, hogy időszerű lenne a toronydíszt, a református jelképként is használt csillagot kicserélni, mivel az nem csupán megcsúnyult, hanem a szélkakasként funkcionáló zászlódísz évekkel ezelőtt le is tört. A magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásának köszönhetően hozzákezdhettünk a tetőzet javításának, az ereszcsatornák kicserélésének, valamint a toronydísz lecserélésének. A tetőfestési, javítási munkálatokat a Stavrekon cég, illetve Béres Anton mérnök végezte. A tél beállta előtt már nem tudták befejezni a munkát maradéktalanul, ezért a teljes tetőfelújítás, a csatornák cseréjét is beleértve csupán 2022 nyarára készült el. Bizonyos, hogy e nagymértékű munkát saját forrásból csak nagy nehézségek árán tudtuk volna elvégezni, ezért különösen is hálásak vagyunk magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatásának. A templomunk kívülről megújult, amiért egyedül Istené legyen a dicsőség, és ugyancsak hozzá, a mindenek adójához kell fordulnunk imádságban, hogy a templombelső is megújulhasson, hogy az ehhez szükséges emberi és anyagi erőforrások a nagy nehézségek ellenére is előálljanak. Hisszük, hogy ahogyan eddig megsegítette az Úr közösségünket, ezt követően is ennek a megtapasztalói és ennek a részesei lehetünk. 

Egyházközségünk állandó alkalmai mellett szeretünk rendkívüli alkalmakat is meghirdetni, amelyek által olyanok felé is szeretnénk szolgálni, akik nem kapcsolódnak szorosan a gyülekezethez. Ezt a járvánnyal terhelt hónapok után különösen is fontosnak gondoljuk, hiszen látható, hogy a korlátozások miatt a korábban pezsgő gyülekezeti, egyházi élet is alábbhagyott. Terveink az „újrakezdéshez” voltak és mivel szükségét látjuk, továbbra is vannak. Örvendetes, hogy ezen terveink egy-egy alkalmához támogatókat is találtunk. A NUP-KP-2-2021/3 szám alatt kiírt pályázat útján sikerült a magyarországi Bethlen Gábor Alap 300 000,- forintos támogatását elnyerni, amelyből több korosztályra és rétegcsoportra gondolva tudtuk megvalósítani alkalmainkat. E pályázati forrás segítette az adventi játszóház megvalósítását, amiből a járvány miatt ezúttal csupán a gyülekezet Édenkert Óvodájába járó gyerekek részesülhettek. Viszont a vasárnapi iskola foglalkozásai mindenki előtt nyitottak, amihez ugyancsak hozzájárult az alapítvány az említett támogatás révén. A szülők iskolája egyik előadójának, Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató tiszteletdíját is e forrásból fedeztük, amely előadásra 2022. június 2-án került sor. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákjainak és tanárainak előadását és szolgálatát ugyancsak e támogatásnak köszönhetően téríthettük és láthattuk vendégül az éhes kollégista diákokat. 
Bizonyos, hogy az BGA támogatása nélkül bizonyos programokat szerényebben, míg másokat talán egyáltalán nem valósítottunk volna meg. Így e helyről is köszönet illeti a támogató Bethlen Gábor Alapkezelőt.
 
 
December 21. - Szerda  (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec
 
December 22. - Csütörtök (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec
 
December 23. - Péntek (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec
 
December 24. - Szombat, Szenteste
14:00 Királyhelmec
15:00 Pólyán
17:00 Királyhelmec
 
December 25. - Vasárnap, Karácsony I. napja
  9:00 Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 Királyhelmec, úrvacsoraosztással
13:45 Szolnocska, úrvacsoraosztással
15:00 Királyhelmec
 
December 26. - Hétfő, Karácsony II. napja
9:30 Pólyán
10:30 Királyhelmec
 
December 28. - Szerda
18:00 Királyhelmec
KINCSEM Zenekar koncertje
 
December 31. - Óév este
  15:30 Pólyán
17:00 Királyhelmec
 
Január 1. - Újév napja
  9:30 Pólyán
10:30 Királyhelmec
15:00 Királyhelmec
 
A betegek és idősek részére háznál, betegágyon, a kórházban, vagy idősek otthonában is kiszolgáljuk az úrvacsorát. 
Az úrvacsorával élni kívánók igényüket jelezzék a Lelkészi Hivatalban.
 
Mozgalmas volt a nyár a királyhelmeci református gyülekezetben, ami nem csoda, hiszen a két járványintézkedésekkel megterhelt vakáció után, újra korlátozások nélkül hirdethettük meg gyülekezeti napközi táborainkat. Hálásak vagyunk ezért Urunknak, s hálásak vagyunk azért is, hogy ez évben először már az Édenkert Óvodában járó gyerekek számára is tarthattunk tábori foglalkozásokat. 
Június utolsó teljes hetében, 2022. június 20-24. napokon az óvodásokat vártuk a gyülekezeti otthonban kialakított táborhelyre, ahol a feldíszített terem, a bibliai történetek gyönyörűen megfestett háttere önmagában lenyűgözte a legkisebbeket. Az öt napos foglalkozás során az óvodásoknak megfelelő módon adtuk át az evangélium üzenetét megidézve Jákób életének eseményeit. Természetesen, számukra sem maradtak el a táborban megszokott kézműves foglalkozások, játékok és az énektanulás sem, amelyekben – a történetfeldolgozásokhoz hasonlóan – a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának királyhelmeci diákjai voltak segítségünkre, akik ekkor már a szünidőjüket töltötték. 
A királyhelmeci egyházközségben 18. alkalommal valósult meg idén a napközi gyerektábor, amelybe ezúttal is a 6-12 éves gyerekeket vártuk 2022. július 4-8. napjain. Népes tábor volt ez ezúttal is, amelyben a gyerekek mellett a segítők, vagyis a már konfirmált fiatalok is szép számmal voltak. E táborban is Jákób életének fordulópontjai által mutattunk rá Isten megbocsátó szeretetére, a bibliai alapigazságokra. A történetfeldolgozást és a hozzák kapcsolódó foglalkozásokat, játékokat nagyban segítette a KOEN Alapítvány Vakációs Bibliahét Programja, amit ezúttal a felvidéki munkacsoport készített RendezŐ címmel. A gyülekezeti gyerektábor mindenkor sokrétű, s így volt ez idén is, hiszen a cél, hogy minél több módszerrel, táborelemmel, játékosan hintsük el az evangéliumot a gyermekek szívébe. Bízunk benne, hogy ez 2022-ben is sok gyereknél valóság lett.
 
A gyülekezet harmadik táborára már augusztusban került sor (2022. augusztus 2-6.), s bár nem először szerveztünk a nagyobbak számára ifjúsági tábort, de ez most több tekintetben más volt az eddigieknél. A gyülekezeti ifjúsági táborunkba ezúttal is a konfirmációra készülő és már konfirmált fiatalokat vártuk, akik számára már más módszerekkel (padlóképes történetfeldolgozás, bibliodráma, kiscsoportos Biblia-tanulmányozás) próbáltuk az evangélium üzenetét átadni. Érdekessé tette idei táborunkat, hogy a helyi fiatalokhoz Hollandiából, Kampenből is érkeztek fiatalok, akik az ottani gyülekezet ifjúsági csoportjának (Jeugdvereniging ODS) tagjai. Ők naponként kapcsolódtak a helyiekhez, így a közös foglalkozások során ismergették egymást, amely ismeretség szorosabbra fűzéséhez nagyban hozzájárult a helyi, interaktív városi túra, vagy a kirándulás történelmi és egyháztörténeti szempontból fontos emlékhelyeinkre Vizsolyba, Sárospatakra és Borsiba. 
 
Táborainkat bizonyosan nem tudtuk volna megszervezni helyi felajánlások és kiváltképpen a gyülekezeti segítők, ifisek odaszánása nélkül. Emellett a tábori programok megszervezéséhez nagy segítséget jelentettek a külső támogatók, akiknek köszönhetően a tábor foglalkozásai még színesebbek lehettek. Az óvodások táborát és az ifjúsági tábort a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési központja támogatta. A 6-12 évesek napközi gyerektábora, a Vakációs Bibliahét a Bethlen Gábor Alapnak a hozzájárulásával valósult meg. E helyen is köszönünk minden anyagi és természetbeni felajánlást, támogatást.