Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
„Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” (Jn 17,9.15.20)
 
Kedves Testvéreink!
 
A feltámadás ünnepén hisszük, hogy a feltámadott Krisztus ma is közbenjáró imádságot mond értünk éppen úgy, mint egykor főpapi imádságában. János evangélista az Újszövetség szentélyébe enged bepillantást, ahol a dicsőség Krisztusa könyörög az Atyához önmagáért, tanítványaiért és azokért, akik bármikor is hinni fognak benne. Amit főpapi imájában Jézus húsvét előtt kért, azt Feltámadottként napról napra teljesíti, és folyamatosan könyörög érettünk.
 
„Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.” Azt mondta Jézus ezzel, hogy a sokak érdekében könyörög a kevesekért, mert a kevés mellette lévő, benne hívő szolgálatán múlik sokak élete. A minőségi életet élő kevesek példája vonzó lehet és újabb meg újabb embertársakat indíthat Krisztus követésére.
 
Nagy szükségünk van erre! Megerőtlenedett egyház vagyunk egy békétlenségtől felbolydult világban, egyéni és közösségi, gazdasági és lelki válságok sorával körülvéve.
 
„Azokért imádkozom, akiket nekem adtál” – mondja Jézus mennyei Atyjának. Ő az övéinek tekint minket, és bízik a bennünk is végbemenő minőségi változásban. Ő nem botránkoztató egyházat, nem sebeket feltépő és sebeket ejtő közösségeket akar, hanem világgyógyító eszközökké akar formálni minket. Ezért mondja: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” Jézus nem úgy könnyítette meg tanítványai dolgát, hogy egy külön földrészre, keresztyén rezervátumba, édeni állapotba, steril, laboratóriumi körülmények közé helyezte őket. Az övéinek nagyon is ebben a világban kell élniük. Sokszor üldöztetés, kicsúfoltatás és megkísértettség között kell teljesítenünk a ránk bízott feladatot, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának hirdetését.
 
A Feltámadott Krisztus ereje húsvétkor lett nyilvánvalóvá, amikor a gonoszság erejét megtörte az Isten hatalma, és az ő ereje feltámasztotta a Fiút. Ez az erő ma is eredményesen segíthet szembeszállni az életellenes erőkkel és győzelemre viszi a mi gonosz elleni igyekezetünket. Bár „erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk; de küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, az ég és föld Ura, ő a mi diadalmunk” (RÉ 591). Az értünk imádkozó Úr kiterjeszti ránk is, mai Krisztus-követőkre az erejét.
 
„De nem értük könyörgök csupán (a tanítványokért), hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” A Feltámadott Krisztus számára fontos, hogy a hittel élt élet hitre hívjon másokat is. Ez a mi húsvéti feladatunk: továbbadni az örömhírt és reménységre hangolni másokat is a háborútól, válságtól és megélhetési krízistől sújtott világunkban. Adja Isten, hogy a Magyar Református Egyház egész közössége, együtt testvéregyházainkkal és a világon élő minden keresztyénnel, a húsvéti reménységet tudja hirdetni és a Feltámadott nyomdokán járva tudja enyhíteni az emberi szenvedést a rászorulókkal vállalt testvéri közösségben.
 
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk minden gyülekezetünkben, szerte a Kárpát-medencében és a diaszpórában!
 
2023 húsvétján
 
Balog Zoltán püspök és Veres Sándor főgondnok 
Dunamelléki Református Egyházkerület
 
Steinbach József püspök és Dr. Nemes Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület
 
Kató Béla püspök és Ambrus Attila főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület
 
Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház
 
Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gábor főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház
 
Bogdán Szabolcs János  püspök és Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
 
Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok       
Szerbiai Református Keresztyén Egyház
 
Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
 
Pásztor Dániel püspök és Dr. Molnár Pál főgondnok    
Tiszáninneni Református Egyházkerület
 
Dr. Fekete Károly püspök és Molnár János főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

Isten eljövendő országa tökéletes, ahogyan az Ő láthatatlan egyháza is, azonban a látható, földi egyháza hordoz magán sebeket, sérüléseket, olykor még töréseket is, és bizony e látható egyház épületei, templomai is megrongálódnak, fényüket vesztik, és hol kisebb, hol nagyobb felújításra, karbantartásra szorulnak. Ezt éljük folyamatosan a királyhelmeci református gyülekezetben is, hiszen őseink hagyatékával igyekszünk jól sáfárkodni és lehetőségeinkhez mérten, valamint támogatóinknak köszönhetően azokat igyekszünk javítani, felújítani. Így van ez templomunkkal is, amely egyházmegyénk egyik legnagyobb temploma. A templomba járó híveknek egyre inkább feltűnhetett, hogy a tetőzet felújításra szorul. A bádoglemezek rozsdásodni kezdtek, a másfél évtizedes festék több helyen lepattogott és ennél nagyobb gondot jelentett, hogy a templomunk néhány helyen be is ázott, ami ugyancsak a tető rossz állapotából adódott.

Szükséges volt a javítás, a festés mind a templomhajó tetőzetén, mind pedig a tornyon. A toronytető esetében már korábban felmerült, hogy időszerű lenne a toronydíszt, a református jelképként is használt csillagot kicserélni, mivel az nem csupán megcsúnyult, hanem a szélkakasként funkcionáló zászlódísz évekkel ezelőtt le is tört. A magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásának köszönhetően hozzákezdhettünk a tetőzet javításának, az ereszcsatornák kicserélésének, valamint a toronydísz lecserélésének. A tetőfestési, javítási munkálatokat a Stavrekon cég, illetve Béres Anton mérnök végezte. A tél beállta előtt már nem tudták befejezni a munkát maradéktalanul, ezért a teljes tetőfelújítás, a csatornák cseréjét is beleértve csupán 2022 nyarára készült el. Bizonyos, hogy e nagymértékű munkát saját forrásból csak nagy nehézségek árán tudtuk volna elvégezni, ezért különösen is hálásak vagyunk magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatásának. A templomunk kívülről megújult, amiért egyedül Istené legyen a dicsőség, és ugyancsak hozzá, a mindenek adójához kell fordulnunk imádságban, hogy a templombelső is megújulhasson, hogy az ehhez szükséges emberi és anyagi erőforrások a nagy nehézségek ellenére is előálljanak. Hisszük, hogy ahogyan eddig megsegítette az Úr közösségünket, ezt követően is ennek a megtapasztalói és ennek a részesei lehetünk. 

Egyházközségünk állandó alkalmai mellett szeretünk rendkívüli alkalmakat is meghirdetni, amelyek által olyanok felé is szeretnénk szolgálni, akik nem kapcsolódnak szorosan a gyülekezethez. Ezt a járvánnyal terhelt hónapok után különösen is fontosnak gondoljuk, hiszen látható, hogy a korlátozások miatt a korábban pezsgő gyülekezeti, egyházi élet is alábbhagyott. Terveink az „újrakezdéshez” voltak és mivel szükségét látjuk, továbbra is vannak. Örvendetes, hogy ezen terveink egy-egy alkalmához támogatókat is találtunk. A NUP-KP-2-2021/3 szám alatt kiírt pályázat útján sikerült a magyarországi Bethlen Gábor Alap 300 000,- forintos támogatását elnyerni, amelyből több korosztályra és rétegcsoportra gondolva tudtuk megvalósítani alkalmainkat. E pályázati forrás segítette az adventi játszóház megvalósítását, amiből a járvány miatt ezúttal csupán a gyülekezet Édenkert Óvodájába járó gyerekek részesülhettek. Viszont a vasárnapi iskola foglalkozásai mindenki előtt nyitottak, amihez ugyancsak hozzájárult az alapítvány az említett támogatás révén. A szülők iskolája egyik előadójának, Uzsalyné dr. Pécsi Rita neveléskutató tiszteletdíját is e forrásból fedeztük, amely előadásra 2022. június 2-án került sor. A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma diákjainak és tanárainak előadását és szolgálatát ugyancsak e támogatásnak köszönhetően téríthettük és láthattuk vendégül az éhes kollégista diákokat. 
Bizonyos, hogy az BGA támogatása nélkül bizonyos programokat szerényebben, míg másokat talán egyáltalán nem valósítottunk volna meg. Így e helyről is köszönet illeti a támogató Bethlen Gábor Alapkezelőt.
   
 
 
December 21. - Szerda  (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec
 
December 22. - Csütörtök (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec
 
December 23. - Péntek (Bűnbánati istentisztelet)
18:00 Királyhelmec
 
December 24. - Szombat, Szenteste
14:00 Királyhelmec
15:00 Pólyán
17:00 Királyhelmec
 
December 25. - Vasárnap, Karácsony I. napja
  9:00 Pólyán, úrvacsoraosztással
10:30 Királyhelmec, úrvacsoraosztással
13:45 Szolnocska, úrvacsoraosztással
15:00 Királyhelmec
 
December 26. - Hétfő, Karácsony II. napja
9:30 Pólyán
10:30 Királyhelmec
 
December 28. - Szerda
18:00 Királyhelmec
KINCSEM Zenekar koncertje
 
December 31. - Óév este
  15:30 Pólyán
17:00 Királyhelmec
 
Január 1. - Újév napja
  9:30 Pólyán
10:30 Királyhelmec
15:00 Királyhelmec
 
A betegek és idősek részére háznál, betegágyon, a kórházban, vagy idősek otthonában is kiszolgáljuk az úrvacsorát. 
Az úrvacsorával élni kívánók igényüket jelezzék a Lelkészi Hivatalban.