Kiralyhelmec1 Kiralyhelmec2 Kiralyhelmec3 Kiralyhelmec4 Kiralyhelmec5
A királyhelmeci református gyülekezet a gyermekek elérésének egyik kiemelt lehetőségeként tekint a nyári időszakra, amikor a táborok által sokak felé tudjuk tolmácsolni az evangéliumot. E lehetőséggel szeretnénk is élni, így idén is három héten keresztül vártuk a gyerekeket, illetve ifjakat. 
Június utolsó teljes hetében, 2023. június 26-30. napokon az óvodásokat vártuk a gyülekezeti otthonban kialakított táborhelyre, ahol a feldíszített terem, a történetek elbeszéléséhez készített színes paraván önmagában is lenyűgözte a legkisebbeket. Az öt napos foglalkozás során az óvodásoknak megfelelő módon adtuk át az evangélium üzenetét megidézve az ember teremtését és bűnbeesését, Sámuel születését, József történetét, de feldolgozásra került Illés és Elizeus története és egy kicsit a mennyországba is bepillanthattak a gyerekek.
  
A királyhelmeci egyházközségben 19. alkalommal valósult meg idén a napközi gyerektábor, amelybe ezúttal is a 6-12 éves gyerekeket vártuk 2023. július 3-7. napjain. Népes tábor volt ez ezúttal is, amelyben a gyerekek mellett a segítők, vagyis a már konfirmált fiatalok is szép számmal voltak. E tábor történetfeldolgozását és a hozzá kapcsolódó foglalkozásokat, játékokat nagyban segítette a KOEN Alapítvány Vakációs Bibliahét Programja, amit ezúttal a magyarországi munkacsoport készített Kaptár-Ruhatár címmel. A gyülekezeti gyerektábor nagyon színes volt idén is, hiszen a cél, hogy minél több módszerrel, táborelemmel, játékosan hintsük el az evangéliumot a gyermekek szívébe. Bízunk benne, hogy ez 2023-ban is sok gyereknél valóság lett.
A gyülekezet harmadik táborára már augusztusban került sor (2023. augusztus 22-26.). A gyülekezeti ifjúsági táborunkba ezúttal is a már konfirmált fiatalokat vártuk, akik számára már más módszerekkel (padlóképes történetfeldolgozás, bibliodráma, kiscsoportos Biblia-tanulmányozás) próbáltuk az evangélium üzenetét átadni. Idei táborunkat is érdekessé tette, hogy a helyi ifjakhoz Hollandiából, Kampenből is érkeztek fiatalok, akik az ottani gyülekezet ifjúsági csoportjának (Jeugdvereniging ODS) tagjai. Ők naponként kapcsolódtak a helyiekhez, így a közös foglalkozások során ismergették egymást, amely ismeretség szorosabbra fűzéséhez nagyban hozzájárult az esti szalonnasütés, vagy a közös kirándulás a sátoraljaújhelyi Kalandparkba. 
Táborainkat bizonyosan nem tudtuk volna megszervezni helyi felajánlások és kiváltképpen a gyülekezeti segítők, ifisek odaszánása nélkül. Emellett a tábori programok megszervezéséhez nagy segítséget jelentettek a külső támogatók, akiknek köszönhetően a tábor foglalkozásai még színesebbek lehettek. Az óvodások táborát és az ifjúsági tábort a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Kulturális és Közművelődési központja támogatta. A 6-12 évesek napközi gyerektábora, a Vakációs Bibliahét a Bethlen Gábor Alapnak a hozzájárulásával valósult meg. E helyen is köszönünk minden anyagi és természetbeni felajánlást, támogatást.
 

A királyhelmeci református gyülekezetben a szünidő első hetében, azaz 2023. július 3-7. napokon rendezzük meg a nyári gyerektábort, amelyre a 6-12 éves gyerekeket várjuk. A gyerekekkel való foglalkozás 8:00 - 15:00 óra között valósul meg, melynek a bibliai történetek játékos, dramatizált feldolgozása mellett része a szórakozás, csapatverseny, éneklés, kézműveskedés és persze az elmaradhatatlan kincskeresés is. 
 
Az öt napos tábor jelképes szülői hozzájárulása a gyülekezethez tartozó, vagyis a királyhelmeci református gyerekeknek 10,- €.
A tábor korlátozott létszáma miatt az előzetes jelentkezés szükséges.
 
Jelentkezni és bővebb felvilágosítást kérni a gyülekezet elérhetőségein lehet:
 
„Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” (Jn 17,9.15.20)
 
Kedves Testvéreink!
 
A feltámadás ünnepén hisszük, hogy a feltámadott Krisztus ma is közbenjáró imádságot mond értünk éppen úgy, mint egykor főpapi imádságában. János evangélista az Újszövetség szentélyébe enged bepillantást, ahol a dicsőség Krisztusa könyörög az Atyához önmagáért, tanítványaiért és azokért, akik bármikor is hinni fognak benne. Amit főpapi imájában Jézus húsvét előtt kért, azt Feltámadottként napról napra teljesíti, és folyamatosan könyörög érettünk.
 
„Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.” Azt mondta Jézus ezzel, hogy a sokak érdekében könyörög a kevesekért, mert a kevés mellette lévő, benne hívő szolgálatán múlik sokak élete. A minőségi életet élő kevesek példája vonzó lehet és újabb meg újabb embertársakat indíthat Krisztus követésére.
 
Nagy szükségünk van erre! Megerőtlenedett egyház vagyunk egy békétlenségtől felbolydult világban, egyéni és közösségi, gazdasági és lelki válságok sorával körülvéve.
 
„Azokért imádkozom, akiket nekem adtál” – mondja Jézus mennyei Atyjának. Ő az övéinek tekint minket, és bízik a bennünk is végbemenő minőségi változásban. Ő nem botránkoztató egyházat, nem sebeket feltépő és sebeket ejtő közösségeket akar, hanem világgyógyító eszközökké akar formálni minket. Ezért mondja: „Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.” Jézus nem úgy könnyítette meg tanítványai dolgát, hogy egy külön földrészre, keresztyén rezervátumba, édeni állapotba, steril, laboratóriumi körülmények közé helyezte őket. Az övéinek nagyon is ebben a világban kell élniük. Sokszor üldöztetés, kicsúfoltatás és megkísértettség között kell teljesítenünk a ránk bízott feladatot, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának hirdetését.
 
A Feltámadott Krisztus ereje húsvétkor lett nyilvánvalóvá, amikor a gonoszság erejét megtörte az Isten hatalma, és az ő ereje feltámasztotta a Fiút. Ez az erő ma is eredményesen segíthet szembeszállni az életellenes erőkkel és győzelemre viszi a mi gonosz elleni igyekezetünket. Bár „erőnk magában mit sem ér, mi csakhamar elesnénk; de küzd értünk a hős vezér, kit Isten rendelt mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, az ég és föld Ura, ő a mi diadalmunk” (RÉ 591). Az értünk imádkozó Úr kiterjeszti ránk is, mai Krisztus-követőkre az erejét.
 
„De nem értük könyörgök csupán (a tanítványokért), hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem.” A Feltámadott Krisztus számára fontos, hogy a hittel élt élet hitre hívjon másokat is. Ez a mi húsvéti feladatunk: továbbadni az örömhírt és reménységre hangolni másokat is a háborútól, válságtól és megélhetési krízistől sújtott világunkban. Adja Isten, hogy a Magyar Református Egyház egész közössége, együtt testvéregyházainkkal és a világon élő minden keresztyénnel, a húsvéti reménységet tudja hirdetni és a Feltámadott nyomdokán járva tudja enyhíteni az emberi szenvedést a rászorulókkal vállalt testvéri közösségben.
 
Áldott húsvéti ünnepet kívánunk minden gyülekezetünkben, szerte a Kárpát-medencében és a diaszpórában!
 
2023 húsvétján
 
Balog Zoltán püspök és Veres Sándor főgondnok 
Dunamelléki Református Egyházkerület
 
Steinbach József püspök és Dr. Nemes Pál főgondnok
Dunántúli Református Egyházkerület
 
Kató Béla püspök és Ambrus Attila főgondnok
Erdélyi Református Egyházkerület
 
Szenn Péter püspök és Kel József főgondnok
Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház
 
Zán Fábián Sándor püspök és Danku Gábor főgondnok
Kárpátaljai Református Egyház
 
Bogdán Szabolcs János  püspök és Bara Lajos István főgondnok
Királyhágómelléki Református Egyházkerület
 
Halász Béla püspök és Székely Károly főgondnok       
Szerbiai Református Keresztyén Egyház
 
Géresi Róbert püspök és Porubán Ferenc főgondnok
Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
 
Pásztor Dániel püspök és Dr. Molnár Pál főgondnok    
Tiszáninneni Református Egyházkerület
 
Dr. Fekete Károly püspök és Molnár János főgondnok
Tiszántúli Református Egyházkerület

A királyhelmeci református gyülekezetben 2003-ban lett megalapítva a KOINONIA jótékonysági alap, ami az egyházközség szolgálatát, a gyülekezeten belüli munkálatokat hívatott segíteni, támogatni. Ez az alap az állami törvények által kínált lehetőségből, a felajánlható adószázalékokból tud működni és tudja egyházközségünk értékteremtő szolgálatát támogatni. Az elmúlt években sok mindenhez hozzájárult a KOINONIA, számos alkalom megvalósulását segítette anyagilag és a gyülekezet lelki építkezésén túl a fizikai építkezés előrehaladását is segítette. 
Ahhoz azonban, hogy hatékonyan tudjon ez az alap működni, s továbbra is anyagi segítője tudjon gyülekezetünknek és immár az Édenkert Bölcsődének és Óvodának lenni, az szükséges, hogy mindazok, akik élni tudnak adószázalékaik felajánlásával, pár percet szánjanak erre, s ily módon, az adójuknak felajánlható részét „változtassák” adománnyá. Idén is van lehetőség arra, hogy az alkalmazottak és a vállalkozók a KOINONIA jótékonysági alap javára ajánlják fel adószázalékaikat. A munkavállalók a munkáltató által kiállított igazolásnak és az INNEN letölthető nyilatkozatnak az adóhivatalban történő leadásával tudják az adószázalékaikat felajánlani. 
Adóbevallást késztítők számára a felajánláshoz szükséges adatok a következők:

Obchodné meno, názov (megnevezés): KOINONIA n.f.
Právna forma (jogi forma): Neinvestičný fond
IČO (identifikációs szám): 31256384
Adresa (cím): Kostolný rad 320/13, 077 01 Kráľovský Chlmec

Köszönjük mindazoknak, akik akár az elmúlt években, akár e mostani adóelszámolásuk során a KOINONIA jótékonysági alap által értékteremtő szolgálatunkat támogatták és támogatják. 

Isten eljövendő országa tökéletes, ahogyan az Ő láthatatlan egyháza is, azonban a látható, földi egyháza hordoz magán sebeket, sérüléseket, olykor még töréseket is, és bizony e látható egyház épületei, templomai is megrongálódnak, fényüket vesztik, és hol kisebb, hol nagyobb felújításra, karbantartásra szorulnak. Ezt éljük folyamatosan a királyhelmeci református gyülekezetben is, hiszen őseink hagyatékával igyekszünk jól sáfárkodni és lehetőségeinkhez mérten, valamint támogatóinknak köszönhetően azokat igyekszünk javítani, felújítani. Így van ez templomunkkal is, amely egyházmegyénk egyik legnagyobb temploma. A templomba járó híveknek egyre inkább feltűnhetett, hogy a tetőzet felújításra szorul. A bádoglemezek rozsdásodni kezdtek, a másfél évtizedes festék több helyen lepattogott és ennél nagyobb gondot jelentett, hogy a templomunk néhány helyen be is ázott, ami ugyancsak a tető rossz állapotából adódott.

Szükséges volt a javítás, a festés mind a templomhajó tetőzetén, mind pedig a tornyon. A toronytető esetében már korábban felmerült, hogy időszerű lenne a toronydíszt, a református jelképként is használt csillagot kicserélni, mivel az nem csupán megcsúnyult, hanem a szélkakasként funkcionáló zászlódísz évekkel ezelőtt le is tört. A magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásának köszönhetően hozzákezdhettünk a tetőzet javításának, az ereszcsatornák kicserélésének, valamint a toronydísz lecserélésének. A tetőfestési, javítási munkálatokat a Stavrekon cég, illetve Béres Anton mérnök végezte. A tél beállta előtt már nem tudták befejezni a munkát maradéktalanul, ezért a teljes tetőfelújítás, a csatornák cseréjét is beleértve csupán 2022 nyarára készült el. Bizonyos, hogy e nagymértékű munkát saját forrásból csak nagy nehézségek árán tudtuk volna elvégezni, ezért különösen is hálásak vagyunk magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatásának. A templomunk kívülről megújult, amiért egyedül Istené legyen a dicsőség, és ugyancsak hozzá, a mindenek adójához kell fordulnunk imádságban, hogy a templombelső is megújulhasson, hogy az ehhez szükséges emberi és anyagi erőforrások a nagy nehézségek ellenére is előálljanak. Hisszük, hogy ahogyan eddig megsegítette az Úr közösségünket, ezt követően is ennek a megtapasztalói és ennek a részesei lehetünk.